Regulamin Sklepu


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mundurki.drabczynska.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem” prowadzony jest przez ANNĘ DRABCZYŃSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą STUDIO MODY ANNA DRABCZYŃSKA zwaną dalej „Sprzedającym” (adres prowadzenia działalności: ul. Zaułek 3, 43-300 Bielsko-Biała), NIP 547-005-37-69, REGON  070439773.

1.2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.mundurki.drabczynska.pl

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie www.mundurki.drabczynska.pl

2.2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w emailu potwierdzającym.

2.3. Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych i liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sklepu, w przypadku płatności kartą i elektronicznych.

2.4. Informacje podane przez kupującego w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Kupujący – konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru, za wyjątkiem produktów wykonanych na indywidualne zamówienie (szytych na miarę). Oświadczenie powinno być wysłane na adres ul.Zaułek 3,43-300 Bielsko- Biała lub na adres poczty elektronicznej Sklepu mundurki@drabczynska.pl

3.2.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

4.1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają wysokości cła w przypadku określenia adresu dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a) przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu Internetowego w dziale Płatność i dostawa)

b) TPAY.COM

4.3. Termin dostawy towaru do klienta liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu, pełną kwotą za zamówiony towar powiększoną o koszty wysyłki.

4.4. Czas oczekiwania na wpłatę to 5 dni roboczych, po tym terminie zamówienie jest anulowane w przypadku braku wpłaty.

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu przesyłką kurierską.

5.2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

5.4. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie sklepu www.mundurki.drabczynska.pl w dziale Płatność i dostawa. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 10 kg oraz przesyłek poza Unię Europejską koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.

6.2. Reklamowany towar powinien być wysłany na adres Studio Mody Anna Drabczyńska ul. Zaułek 3 43-300 Bielsko-Biała.

6.4. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony rachunek/faktura oraz opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

6.6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

6.7. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy.

7. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

7.1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.

7.2. Klient ma możliwość wymiany towaru na inny towar dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 10 dni, od dnia otrzymania przez kupującego towaru, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres: ul. Zaułek 3, 43-300 Bielsko-Biała lub adres poczty elektronicznej Sklepu mundurki@drabczynska.pl

7.3.Wymiana może zostać dokonana na inny towar o cechach określonych przez kupującego pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy towarem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedający do jej zwrotu. Towar wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego używania. Klient proszony jest o odesłanie towaru na adres: ul.Zaułek 3, 43-300 Bielsko-Biała

7.5. Sprzedający zobowiązuje się wymienić towar niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego towaru przez Sklep Internetowy.

8. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

8.1. Sprzedający świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwienie zawierania on-line umów sprzedaży towarów z Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem

b)umożliwienie zakładania kont klientów w Sklepie,

c)przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu Internetowego są następujące:

a) dostęp do sieci Internet,

b) korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari,

c) posiadanie poczty elektronicznej.

8.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności zabrania się:

a) przesyłania, umieszczania, wysyłania drogą mailową, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, napastliwych, niedozwolonych, zniesławiających, obscenicznych, oszczerczych, naruszających prywatność, nakłaniających do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub innym;

b) przesyłania, umieszczania, wysyłania drogą mailową, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści mogących naruszać przepisy prawa lub prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej oraz prawa do ochrony danych osobowych);

c) przesyłania, umieszczania, wysyłania drogą mailową, lub udostępniania w inny sposób jakiegokolwiek oprogramowania, plików lub kodów mogących zakłócić działanie Sklepu lub spowodować zniszczenie oprogramowania komputerowego, sprzętu, sieci lub urządzeń teleinformatycznych;

d) naruszania w jakikolwiek sposób przepisów prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego.

9. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018.

10.2 W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

10.5. Sklep oraz w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych, znaki towarowe są własnością STUDIO MODY ANNA DRABCZYŃSKA lub podmiotów, z którymi zawarto stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.

10.6 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Pomoc/Regulamin na stronie www.mundurki.drabczynska.pl

10.7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.